0915554684
Giao hàng nhanh chóng trong 3-5 ngày làm việc

Văn bản liên quan

Các văn bản liên quan thuộc chương trình OCOP quốc gia

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu Tải xuống
1 01/QD-BCDTW Quyết định 22/08/2018 BCĐ Trung ương OCOP Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Tải xuống
2 5053/BNN-VPĐP Công văn 04/07/2018 Bộ NN và PTNT OCOP Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Công văn số 5053/BNN-VPĐP ngày 04/07/2018 Về việc góp ý Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020 Tải xuống
3 201/TB-UBND Thông báo 15/06/2018 UBND tỉnh Quảng Nam OCOP THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị trực tuyến triển khai "Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030" Tải xuống
4 08/2019/TT-BTC Thông tư 30/01/2019 Bộ Tài chính Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tải xuống
5 920/QĐ-BCT Quyết định 16/04/2019 Bộ Công Thương OCOP Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương hình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020. Tải xuống
6 331/QĐ-UBND Quyết định 02/03/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn OCOP Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) năm 2018 Tải xuống
7 268/QĐ-UBND Quyết định 22/01/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh OCOP UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 về Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020 định hướng đến năm 2030 Tải xuống
8 1939/QĐ-UBND Quyết định 24/10/2018 UBND tỉnh Hà Nam OCOP UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 về phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 Tải xuống
9 100/QĐ-UBND Quyết định 15/01/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế OCOP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 Tải xuống
10 2366/QĐ-UBND Quyết định 21/06/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh OCOP UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 21/06/2017 về việc Phê duyệt Đề án Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2017 - 2020 Tải xuống
11 1599/QĐ-UBND Quyết định 22/05/2018 UBND tỉnh Quảng Nam OCOP UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số1599/QĐ-UBND ngày 22/05/2018 Phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” Tải xuống
12 31/QĐ-BCĐCTMTQG Quyết định 05/03/2019 BCĐ Trung ương Nông thôn mới Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 5/3/2019 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Tải xuống
13 04/KHPH/BNN-TWĐTN Văn bản 08/01/2019 Bộ NN&PTNT - Trung ương Đoàn TNCSHCM OCOP Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai khởi nghiệp từ Chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2018 - 2020 Tải xuống
14 2834/QĐ-UBND Quyết định 20/09/2018 UBND tỉnh Quảng Nam OCOP UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 Tải xuống
15 1627/QĐ-UBND Quyết định 27/09/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn OCOP UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, xếp hạng sản phẩm Đề án “Mỗi xã, phường, một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 -2020 Tải xuống
16 920/QĐ-BCT Quyết định 16/4/2019 Bộ Công Thương OCOP Bộ Công Thương ban hành Quyết định tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương hình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 Tải xuống
17 1048/QĐ-TTg Quyết định 21/08/2019 Thủ tướng Chính phủ OCOP Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Tải xuống

Đăng ký nhận thông báo

Nhận thông báo từ chúng tôi ngay khi có những chương trình ưu đãi hấp dẫn